در سیستم خورشیدی جدا از شبکه یا Off Grid ، باتری را میتوان یکی از مهم ترین تجهیزات مصرفی و مستهلک دانست ، باتری در یک مجموعه خورشیدی ، همچون هر وسیله ای که دارای باتری است ، دارای یک عمر مفید است و بعد از آن باتری فرسوده می شود و باید تعویض شود. این مقاله شما را با عمر مفید یک باتری در سیستم خورشیدی آشنا می سازد.

هر کاربری دوست دارد از بیشترین طول عمر مفید باتریها بهرمند شود لذا باید از خصوصیات و نقاط قوت و ضعف آنها آگاه باشد.

اصولا سنجش عمر مفید باتری از دو طریق قابل بررسی است که هر کدام به ویژگی های متفاوتی از آن مربوط می شوند:

  • سیکل شارژ و دشارژ ، عمر چرخه ای که بر حسب تعداد سیکل های صورت پذیرفته تا یک عمق تخلیه ی خاص از باتری سنجیده می شود.
  • ماندگاری یا طول عمر کلی که معرف تعداد سالهایی است که در صورت شارژ منظم و به موقع و به شرط عدم استفاده باتری حالت بهره وری خود را حفظ می نماید.

عمر سیکل باتری

هر بار که از بارهای الکتریکی ذخیره شده در یک باتری استفاده کرده و آن را تخلیه و مجددا شارژ می نمایید ، باتری را با یک سیکل یا چرخه ی آن مواجه می سازید. در این صورت و با گذشت تعدادی سیکل ، ویژگی شیمیایی باتری با وضعیتی روبرو می شود که ادامه ی روال عادی و اولیه ، غیرممکن شده و این همانی زمانی است که باتری نیاز به تعویض پیدا می کند.

به این ترتیب عمر چرخه ای ، نشان دهنده ی تعداد سیکل ها یا چرخه های مفید و موثری است که قبل از تعویض باتری ، مثمرثمر واقع می شوند. این عمر به DOD (Depth Of Discharge) یا عمق تخلیه بستگی داشته و در اکثر موارد شرکت های سازنده عمر چرخه ای را به صورت جدول یا نموداری که عمر باتری را بر حسب عمق تخلیه مشخص می سازد ، در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.

Comments are disabled.